English
?? (??)
Trk

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ проведе ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“. Събитието се проведе на 13.02.2020г. в Grand Hotel Sofia. В него  взеха участие съдии, адвокати, представители на адвокатски колегии, юристи, медиатори, арбитри и вещи лица.

Специален гост на Кръглата маса беше Проф. Жак Малерб – Доктор на юридическите науки и на икономическите науки от университета в Льовен, който представи Преглед на арбитражната процедура в Белгия, опит и добри практики.  

По време на събитието бяха обсъдени и обобщени важни теми за алтернативните методи за решаване на спорове – медиация и арбитраж и беше проведена задълбочена дискусия за ролята и необходимостта от медиацията и арбитража като алтернатива на държавното правораздаване.

Събитието е в изпълнение на проекта„Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г.