Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Tarife

ALİANS ADLI ETKİLEŞİM DERNEĞİ NEZDİNDE ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ’NDE YARGILANAN DAHİLİ DAVALARIN TAHKİM ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI

TERİMLERİN TARİFİ

MADDE 1. (1) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin genel giderlerini kapamak için her davanın yargılanmasında toplanan ve hakem ücretlerini de içeren para miktarına  “Tahkim ücreti” denir.

(2) Davayla ilgili ihzar, tebliğ-tebellüğ, ilan, tercüman, tutanak tutma, belgeler ve diğer evraklar vermek için toplanan giderlere  “Depozito” denir.

(3) Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde tarafların, 1 ve 2 fıkradakiler hariç, savunmaları için yaptıkları giderlere “Tarafların Masrafları” denir.

TAHKİM ÜCRETİ

MADDE 2. (1) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi, talep bedeli ile ilgili belirlenen ve aşağıdaki cetvelde işaret edilen tahkim ücretini toplar:

Talep Bedeli Tahkim Ücreti
1000 levaya kadar 400 Leva.
1 000,01 leva’dan 10 000 levaya kadar 400 leva + 1 000 leva’dan üste kalan miktar için % 4 eklenir
10 000,01 leva’dan 100 000 levaya kadar 800 leva + 10 000 leva’dan üste kalan miktar için % 3,8 eklenir
100 000,01 leva’dan 500 000 levaya kadar 4 220 leva + 100 000 leva’dan üste kalan miktar için % 3,2 eklenir
500 000,01 leva’dan 1 000 000 levaya kadar 17 020 leva. + 500 000 leva’dan üste kalan miktar için % 2,2 eklenir
1 000 000,01 leva’dan 10 000 000 levaya kadar

10 000 001 leva’ya kadar

28 020 leva.  + 1 000000 leva’dan üste kalan miktar için % 2 eklenir

80 000 leva.  + 10 000000 leva’dan üste kalan miktar için % 1 eklenir

(3) Değeri belirlenemeyen taleplerde ücret miktarı Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı tarafından belirlenir ve 400 levadan az olamaz. Dava tek hakem tarafından yargılandığında tahkim ücreti 200 levadan az olamaz.

(4) Tahkim ücreti önceden ödenir. Banka yoluyla ödemelerde para hesaba yatırıldığı günde ödenmiş sayılır.

(5) Talebin değeri fazlalaştığında ek tahkim ücreti yatırılır ve ücretin miktarı önceden yatırılan ve değer fazlalaştığında verilecek olan bedel ile arasındaki farktan oluşur.

TAHKİM ÜCRETİ MİKTARINI AZALTMAK

MADDE 3. Dava tek hakem tarafından bakıldığında tahkim ücreti % 50 azaltılır.

KARŞI TALEP İÇİN TAHKİM ÜCRETİ VE PARA TUTMA İTİRAZI

MADDE 4. Karşı talep ve para tutma itirazlarıyla ilgili tahkim ücreti ve esas talep kuralları uygulanır.

TAHKİM ÜCRETLERİ DEPOZİTOSU

MADDE 5. (1) Yapılacak harçlar için depozito Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı tarafından belirlenir ve Davacı tarafından öncelikle ödenir.

(2) Dava Kararı verildiğinde veya dava durdurulduğunda Hakem Kurulu yatırılan depozitoyu da hesaplar. Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Sekretaryası yatırılan depozitonun harcanılmamış bölümünü Davacıya iade etmekle vazifelendirilir, aksi durumda davacı yatırılan depozitonun ve davayla ilgili yapılan harçlar arasındaki fark bedelini yeniden yatırmak zorunda kalır. Hakem Kurulu teşkil edilmemişse depozito Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı tarafından hesaplanır ve rapor edilir.

DAVAYLA İLGİLİ KANIT TOPLAMA MASRAFLARI

MADDE 6. (1) Bilirkişi ve gerekirse inceleme neticelerini hazırlamak için iş görevleri yolculuklarının ve olay yeri tespiti ücretleri Hakem Kurulu tarafından belirlenen miktarda ve bu işlemleri isteyen taraftan önceden yatırılır.

(2) Dava duruşmasına katılmasına izin verilen tanığın getirilme masraflarını bunu talep eden taraf karşılar.

EK MASRAFLAR

MADDE 7. (1) Tarafların talebi üzere, Hakem Kurulunun toplantıları Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin mekânı dışında gerçekleştirildiğinde ve bundan dolayı ek masraflar taraflardan eşit miktarda olarak önceden yatırılır. Davanın sona ermesinden sonra masraflar Hakem Kurulu tarafından hesaplanır ve rapor edilir ve harcanmamış bölüm varsa iade edilmesini ve aksi durumda, ortada olan farkın miktarının yatırılması emrini verir.

(2) Taraflardan birinin tayin ettiği hakemin Hakem Kurulunun toplantılarına katılması için yolculuk ve Sofya şehrinde Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin merkezinde kalmak için masrafları olduğunda bunlar önceden söz konusu taraftan yatırılır ve davanın sonucu ne olursa olsun masrafları o taraf üstlenir.

TARAFLARIN TAHKİM ÜCRETİ VE MASRAFLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARI

MADDE 8. (1) Tarafların aralarında başka anlaşmalar olmadıkça tahkim ücreti masrafları, depozito ve davayla ilgili kanıt toplama masrafları Mahkeme kararının aleyhine olan tarafın üzerine daha fazla olarak belirlenir ve talep kısmi olarak kabul edildiğinde masraflar onaylanan ve reddedilen kısımlarla ilgili orantılı olarak hükmolunur. Duruşmalara katılma izni olan tanığın masrafları iddia eden taraftan kanıtlandığında hükmedilir ve miktarları iş görevi yolculukları için belirlenen yasal masrafları aşamaz.

(2) Mahkeme Kararı lehine verilen taraf davayla ilgili kendini savunması dolayı yaptığı ve kanıtlanan normal masrafların karşılanmasını isteyebilir. Taraf, masraflarını Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi önünde kanıtlamak zorundadır.

(3) Davada avukat savunması kullanmış ve yaptığı masraflar için kanıt göstermediğinde Asgari avukat ücretleri tarifesinde belirlenen asgari miktar hükmolunur.

 

 

ALİANS ADLI ETKİLEŞİM DERNEĞİ NEZDİNDE ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ’NDE YARGILANAN ULUSLARARASI DAVALARIN TAHKİM ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI

TERİMLERİN TARİFİ

MADDE 1. (1) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin genel giderlerini kapamak için her davanın yargılanmasında toplanan ve hakem ücretlerini de içeren para miktarına  “Tahkim ücreti” denir.

(2) Davayla ilgili ihzar, tebliğ-tebellüğ, ilan, tercüman, tutanak tutma, belgeler ve diğer evraklar vermek için toplanan giderlere  “Depozito” denir.

(3) Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde tarafların, 1 ve 2 fıkradakiler hariç, savunmaları için yaptıkları giderlere “Tarafların Masrafları” denir.

ULUSLARARASI DAVALARLA İLGİLİ TAHKİM ÜCRETİ VE MASRAFLAR,

TAHKİM ÜCRETİ

MADDE 2. (1) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi, talep bedeli ile ilgili belirlenen ve aşağıdaki cetvelde işaret edilen tahkim ücretini toplar:

Talep Bedeli Tahkim Ücreti
1 000 EUR’ya kadar 400 EUR
1 001 EUR’dan 10 000 EUR’ya kadar 400 EUR + 1 000 EUR ’dan üste kalan miktar için % 4 eklenir
10 001 EUR’dan 100 000 EUR’ya kadar 800 EUR + 10 000 EUR ’dan üste kalan miktar için % 3,8 eklenir
100 001 EUR’dan 500 000 EUR’ya kadar 4 500 EUR + 100 000 ’dan üste kalan miktar için % 3,2 eklenir
 500 001 EUR’dan 1 000 000 EUR’ya kadar 18 000 EUR + 500 000 EUR ’dan üste kalan miktar için % 2,2 eklenir
1 000 000,01 EUR’dan 10 000 000 levaya kadar

10 000 001 EUR’ya kadar

28 020 EUR.  + 1 000000 EUR’dan üste kalan miktar için % 2 eklenir

80 000 EUR.  + 10 000000 EUR’dan üste kalan miktar için % 1 eklenir

Not: Davacının iddia ettiği talep başka bir dövizde olduğunda, onun miktarı Avrupa Merkez Bankası’nın başvuru tarihindeki döviz kuru üzerinden Euro’ya çevrilir.

(2) Tahkim ücreti önceden ödenir. Banka yoluyla ödemelerde para hesaba yatırıldığı günde ödenmiş sayılır.

(3) Talebin değeri fazlalaştığında ek tahkim ücreti yatırılır ve ücretin miktarı önceden yatırılan ve değer fazlalaştığında verilecek olan bedel ile arasındaki farktan oluşur.

(4) Bulgaristan Cumhuriyeti’nde kayıtlı adresleri olan ve yabancı katılımları da dâhil olmak üzere Bulgar işletmeleri ve şirketleri, iddia edilen talebin başka bir dövizde olmasına rağmen, tahkim ücretlerini leva üzerinden öderler ve talep tutarının belirlenmesi için Bulgaristan Ulusal Bankasının müracaat tarihindeki leva Euro resmi döviz kuru uygulanır.

TAHKİM ÜCRETİ MİKTARINI AZALTMAK

MADDE 3. Dava tek hakem tarafından bakıldığında tahkim ücreti % 50 azaltılır.

KARŞI TALEP İÇİN TAHKİM ÜCRETİ VE PARA TUTMA İTİRAZI

MADDE 4. Karşı talep ve para tutma itirazlarıyla ilgili tahkim ücreti ve esas talep kuralları uygulanır.

TAHKİM ÜCRETLERİ DEPOZİTOSU

MADDE 5. (1) Yapılacak harçlar için depozito Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı tarafından belirlenir ve Davacı tarafından öncelikle ödenir.

(2) Davada nihai Karar verildiğinde veya dava durdurulduğunda, Hakem Kurulu yatırılan depozitoyu da hesaplar. Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Sekretaryası yatırılan depozitonun harcanılmamış bölümünü Davacıya iade etmekle vazifelendirilir, aksi durumda davacı yatırılan depozitonun ve davayla ilgili yapılan harçlar arasındaki fark bedelini yeniden yatırmak zorunda kalır. Hakem Kurulu teşkil edilmemişse depozito Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı tarafından hesaplanır ve rapor edilir.

DAVAYLA İLGİLİ KANIT TOPLAMA MASRAFLARI

MADDE 6. (1) Bilirkişi ve gerekirse inceleme neticelerini hazırlamak için iş görevleri yolculuklarının ve olay yeri tespiti ücretleri Hakem Kurulu tarafından belirlenen miktarda ve bu işlemleri isteyen taraftan önceden yatırılır.

(2) Dava duruşmasına katılmasına izin verilen tanığın getirilme masraflarını bunu talep eden taraf karşılar.

EK MASRAFLAR

MADDE 7. (1) Tarafların talebi üzere Hakem Kurulunun toplantıları Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin mekânı dışında gerçekleştirildiğinde, bundan dolayı ek masraflar taraflardan eşit miktarda olarak önceden yatırılır. Davanın sona ermesinden sonra masraflar Hakem Kurulu tarafından hesaplanır ve rapor edilir ve harcanmamış bölüm varsa iade edilmesini ve aksi durumda ortada olan farkın miktarının yatırılması emrini verir.

(2) Tarlardan birinin tayin ettiği hakem Hakem Kurulunun toplantılarına katılması için yolculuk ve Sofya şehrinde Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin merkezinde kalmak için masrafları olduğunda, bunlar önceden söz konusu taraftan yatırılır ve davanın sonucu ne olursa olsun masrafları o taraf üstlenir.

TARAFLARIN TAHKİM ÜCRETİ VE MASRAFLARLA İLGİLİ SORUMLULUKLARI

MADDE 8. (1) Tarafların aralarında başka anlaşmalar olmadıkça tahkim ücreti masrafları, depozito ve davayla ilgili kanıt toplama masrafları Mahkeme kararının aleyhine olan tarafın üzerine daha fazla olarak belirlenir ve talep kısmi olarak kabul edildiğinde masraflar onaylanan ve reddedilen kısımlarla ilgili orantılı olarak hükmolunur. Duruşmalara katılma izni olan tanığın masrafları iddia eden taraftan kanıtlandığında hükmedilir ve miktarları, iş görevi yolculukları için belirlenen yasal masraflarını aşamaz.

(2) Mahkeme Kararı lehine verilen taraf, davayla ilgili kendini savunmak için yaptığı ve kanıtlanan masrafların karşılanmasını isteyebilir. Taraf, iş bu masrafları Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi önünde kanıtlamak zorundadır.

(3) Davada avukat savunması kullanmış ve yaptığı masraflar için kanıt göstermediğinde Asgari avukat ücretleri tarifesinde belirlenen asgari miktar hükmolunur.

 

 

 

Bu belge Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Belgenin içeriği için Alians Adli Etkileşim Derneği sorumluluk taşır ve hiçbir koşulda Avrupa Birliği’nin pozisyonu olarak algılanamaz.