Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Арбитражна клауза

АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международен арбитражен съд при сдружение „Алианс за правно взаимодействие“, гр. София, Република България, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.