Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Устав

У С Т А В
 
НА
 
МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД
ПРИ АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 
 
 
 
Статут

Чл. 1. (1) Създава се

Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие /МАС при АПВ/.

(2) Седалището на

Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие е гр. София.

(3) МАС при АПВ е независима от Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” правораздавателна институция.

Компетентност

Чл. 2. МАС при АПВ разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване празнини в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства между страни, физически или юридически лица, както с местожителство, обичайно местопребиваване или седалище в Република България, така и в чужбина, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение или международен договор.

(2) Споровете се разглеждат съобразно Правилник на Международния арбитражен съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”.

(3) Международният арбитражен съд организира помирителни производства и посредничество за разрешаване на гражданско правни и търговско правни спорове, спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства и други спорове, възложени му с арбитражно споразумение, които имат договорно или извън договорно основание, включително организира подпомаган арбитраж и арбитраж „ad hoc”.

 
 
Структура

Чл. 3. (1)

Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие се състои от Председателство, арбитри, помирители, медиатори и Секретариат.

(2) МАС при АПВ разрешава възложените му спорове чрез един арбитър или чрез състав от трима арбитри. Решенията по делата се приемат с мнозинство. Правата и задълженията на всички арбитри са еднакви.

(3) Помирителните производства и посредничеството за разрешаване на гражданскоправни и търговско правни спорове се извършва от помирител и медиатор.

Председател

Чл. 4. (1) Председателят на Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие представлява съда в страната и в чужбина.

(2) Председателят свиква на заседание Председателството на съда и Пленума, отчита дейността на съда пред Пленума, изпълнява решенията на Председателството и функциите, предвидени в правилниците на МАС при АПВ.

(3) Заместник-председателите изпълняват функциите на председателя, когато той е възпрепятстван или им е възложил това.

Председателство

Чл. 5. (1) Председателството на МАС при АПВ се състои от Председател на съда, определен съобразно Устава на АПВ, заместник-председател, който по право е Председателят на Управителния съвет на АПВ, и втори заместник председател, избран от Пленума на МАС. Мандатът същите е пет години.

(2) Председателството има следните функции:

1. избира арбитрите и медиаторите към съда;

2. взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;

3. взема решения относно дейността на съда.

(3) За заседанията на Председателството и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от Председателя на съда и секретаря.

Арбитри, помирители и медиатори

Чл. 6. (1) Арбитрите, помирителите и медиаторите се вписват и заличават от листата на арбитрите с решение на Председателството на съда. Вписването става за срок от пет години.Докато трае мандатът  Председателството може да вписва в листата нови арбитри, помирители и медиатори, чийто мандат изтича заедно с този на първоначално вписаните.

(2) За спорове между страни с местожителство, обичайно местопребиваване или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с местожителство, обичайно местопребиваване или седалище в чужбина (международни дела).

(3) Като арбитри, помирители и медиатори могат да бъдат вписани дееспособни пълнолетни физически лица, които:

1.са завършили юридическо образование

2. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях няма образувано досъдебно производство за такова престъпление;

3. познават вътрешните и международните граждански и търговски отношения и правото, което ги урежда;

4. не са изпадали в несъстоятелност или ръководили дружество, изпаднало в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори

(4) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

(5) За данните по предходната алинея, както и по отношение на това, че са запознати с изискванията на настоящия устав, правилниците и тарифите, уреждащи дейността на Арбитражния съд, кандидатите за арбитри и медиатори попълват декларация.

(6) В листата се посочват името на арбитъра, помирителя и медиатора, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен или звание, специалност и местожителство.

(7) Арбитрите, помирителите и медиаторите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите, помирителите и медиаторите са длъжни да пазят тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на функциите си.

(8) Когато едно лице е предложено да бъде арбитър, помирител и медиатор или председател на решаващия орган, то е длъжно да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът, помирителят и медиаторът имат това задължение и след тяхното назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.

(9) Листите се предоставят на всеки заинтересован. Листата на арбитрите за международни спорове се изпраща и на българските дипломатически, консулски и търговски представителства.

Чл. 7. (1) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации, както и да бъдат повереници по дела, които са от компетентността на МАС при АПВ. Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват.

(2) Мандатът на арбитрите, помирителите и медиаторите се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. при смърт

2.арбитърът, помирителят или медиаторът отправи до Председателя на съда тримесечно предизвестие, че желае да бъде заличен от списъка;

3. арбитърът, помирителят или медиаторът повече от три месеца е в обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;

4. с дейността си уронва престижа на АПВ или на съда, допуска груби нарушения на Устава и Правилника на МАС при АПВ.

5. срещу арбитъра, помирителя или медиатора има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. се установи, че декларацията по чл. 6, ал. 4 е с невярно съдържание.

(3) Заличаването на арбитър, помирител или медиатор от листата става от Председателя на МАС при АПВ.

(4) В случаите по ал. 2, точка 2, арбитърът е длъжен да довърши производството по делата пред състава, съответно помирителят или медиаторът е длъжен да довърши помирителното производство.

(5) В случаите по ал. 2, точки 3-6, председателят на решаващия орган е длъжен да уведоми страната, посочила арбитъра, че следва в седемдневен срок от уведомлението да посочи нов арбитър. В случаите по ал. 2, точки 3-6, страните по помирителното призводство следва в седемдневен срок да посочат нов помирител или медиатор, в противен случай новият помирител или медиатор се определя от Председателя на МАС при АПВ.

(6) Когато в случаите по предходната алинея страната не посочи арбитър, той се определя от Председателя на МАС при АПВ.

Пленум

Чл. 8. (1) Председателят на МАС при АПВ, членовете на Председателството, арбитрите, помирителите и медиаторите съставят Пленума на Арбитражния съд, който се свиква от Председателя на съда и има следните права и задължения:

1. определя насоките на дейността на МАС при АПВ и приема решения по принципни въпроси във връзка с организационната дейност на съда;

2. обсъжда отчета на Председателя на съда за предходната година и взема решение по него;

3. обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международните дела, с оглед нейното уеднаквяване;

(2) Решенията на Пленума относно прилагането на закона са задължителни за работата на арбитрите, помирителите и медиаторите. Решенията на Пленума се приемат с обикновено мнозинство и се заверяват от Председателя на съда и арбитъра-докладчик.

Секретариат

Чл. 9. (1) Канцеларията на МАС при АПВ се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на АПВ със съгласието на Председателя на съда.

(2) Секретарите на МАС при АПВ трябва да имат завършено висше образование. Секретарите по международни дела трябва да си служат и да владеят писмено и говоримо най-малко английски и евентуално един от най-разпространените европейски езици.

(3) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.

Финанси

Чл. 10. (1) Всички суми, постъпващи по делата на МАС при АПВ, се внасят по отделни банкови сметки на АПВ.

(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд са за сметка на АПВ.

(3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите и медиаторите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начинът на възнаграждение на председателя на съда и неговите заместници за извършената от тях работа.

Устав, правилници и тарифи

Чл. 11. Уставът на АПВ, правилниците, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Управителния съвет на АПВ.

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. Съдържанието на този документ е отговорност единствено на Алианс за правно взаимодействие  и при никакви обстоятелства не може да бъде възприемано като позиция на Европейския Съюз.