Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Цели и задачи

Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие е компетентен по граждански и търговски спорове, включително и спорове, породени от тълкуване или попълване празнини в договори, както и приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства.ностите на извънсъдебните методи за решаване на спорове.

Сред извънсъдебните способи за решаване на спорове, най-широко приложение намират медиацията и арбитражът. Тези способи дават възможност страните добороволно да възложат решаването на спора на арбитражен съд или на медиатор, вместо на редовните съдилища. Бързината и  ефикасността на тези две алтернативи ги прави широко приложими за решаване на гражданскоправни и търговски спорове.

Арбитражът има две основни характеристики. Той е както договорна, така и съдебна процедура. Консенсуалната му същност се изразява в това, че произтича от арбитражно споразумение между страните за уреждане на спорове чрез арбитраж. Наред с доброволните отношения между страните, арбитржното производство протича при спазване на определени процесуални правила и спазване принципите на съдебния процес, в което се проявява и неговата съдебна същност.

Познати са два вида арбитраж: постоянно действащ  (институционален) и арбитраж ad hoc. Постоянно действащият арбитраж се създава към институция, която обикновено е неправителствена организация, какъвто е и Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие. Предимството на институционалния арбитраж пред арбитража  ad hoc се състои в това, че работи по предварително известна процедура (правилник), притежава лист от арбитри и има практика, на която страните могат да се позоват. Докато арбитража ad hoc (за случая) се създава по силата на специална клауза в писмено споразумение, в което се предвиждат  и основните правила, по които ще се образува и ще работи.

Предимства на арбитража:

арбитражът е назависима и доброволна институция

арбитражът предоставя възможност за избор на арбитрите и предполага специализация на арбитрите в материята

арбитражът работи с ниска арбитражна такса

арбитражът решава спора окончателно в една инстанционно производство, поради което се характеризира с бързина на правораздаването

арбитражът предполага колегиалност в отношенията между страните по спора

арбитражното производство се характеризира в най-висока степен с поверителност на информацията

арбитражното производство може да се води на чужд език

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура при която страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение.  Характерна особеност на медиацията е, че тя може да се приложи във всяка фаза на спора, но препоръчително е процедурата да започне непосредствено след възникване на спора, преди внасянето му в съда.

Едни от основните предимства на медиацията са следните:

страните сами определят интересите и приоритетите си

страните сами регулират резултата от процедурата

медиацията запазва и възстановява взаимоотношенията между страните

решаването на спорове чрез медиация спестява време

медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната процедура

медиацията е процедура, при която няма налагане на чужда воля върху страните и няма губеща страна

 

Препоръчителна АРБИТРАЖНА КЛАУЗА, която трябва да бъде предвидена  в договора между страните:

 

Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.