English
?? (??)
Trk

Проведено обучение на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява проект с наименование: „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г. В изпълнение на проекта бяха проведени две обучения на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“. Първият курсна обучение бе предназначен за студенти по юридически науки и млади специалисти в началото на професионалната си кариера като адвокати и правни сътрудници. Във второто обучение взеха участие опитни съдии, адвокати, арбитри, юрисконсулти и експерти (вещи лица). Участниците получиха задълбочени познания за основните понятия, принципи и процедури в производствата по арбитраж и медиация. Бяха проведени и практически упражнения, които дадоха възможност на участници да се включат в процедури по арбитраж и медиация и по този начин да се докоснат до ролите на всички участници в процеса. В резултат на проведените обучения бяха постигнати съществени резултати, като повишена информираност и компетентност на целевите групи относно алтернативните способи за решаване на правни спорове, като алтернатива на традиционното правораздаване.

В изпълнение на проекта на 13.02.2020г. в Гранд хотел София ще се проведе и ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА „АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ“, в която ще вземат участие съдии, адвокати, медиатори и арбитри, както и други водещи юристи и експерти.  По време на събитието ще се обсъдят и обобщят важни теми за алтернативните методи за решаване на спорове – медиация и арбитраж, както и за ролята и необходимостта от медиацията и арбитража като алтернатива на държавното правораздаване. Участниците ще имат възможност да споделят своето мнение, с което да допринесат за провеждането на задълбочена и пълноценна дискусия.

www.apv.bg, legal_alliance@abv.bg, тел. 02 / 988 51 75