Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Кurallar

ALİANS ADLİ ETKİLEŞİM DERNEĞİ NEZDİNDE ULUSLARARASI TAHKİM MAHKEMESİ’NİN YÖNETMELİĞİ

I.GENELHÜKÜMLER

Tahkim Mahkemesi

MADDE 1. (1) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdindeki Uluslararası Tahkim Mahkemesi bağımsız yargı kurumudur. Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin organizasyonu ve hakem, uzlaştırıcı ve arabulucuların statüsü Mahkemenin Tüzüğü tarafından tanımlanır.

(2) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi, medeni ve ticari uyuşmazlıkları çözer, aynı zamanda taraflardan birisinin veya ikisinin de ikametgâhı, oturduğu yer veya genel adresi Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya ülke dışında bulunmasına rağmen, Sözleşmelerde bulunan boşlukları doldurur veya bunları yeni oluşan hususlara göre güncelleştirir.

(3) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi, kendisine Tahkim Anlaşması ile atanan ve sözleşme veya sözleşme dışı esasları taşıyan diğer uyuşmazlıkları da çözer, buna dâhil yardımlaşma tahkimi ve „ad hoc“ tahkimi de organize eder.

(4) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi, özel hukuk nitelikli yerlive uluslararası uyuşmazlıklarla ilgili uzlaşma soruşturmaları düzenler.

(5) Tahkim sözleşmesi, tarafların Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne anlaşma veya anlaşma dışı olan ilişkileriyle ilgili aralarında mevcut veya gelecekte ortaya çıkacak ihtimali olan uyuşmazlıkların çözülmesini atamak mutabakatına varmalarıdır.

(6) Arabuluculuk sözleşmesi, tarafların aralarında doğmuş veya doğma ihtimali olan anlaşmazlıkların gönüllü sözleşme yoluyla ve arabulucu/arabulucular aracılığıyla çözme mutabakatına varmalarıdır.

(7) Uzlaşma sözleşmesi, tarafların aralarında doğmuş veya doğma ihtimali olan anlaşmazlıkların uzlaşma yoluyla ve uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar yardımıyla çözme mutabakatına varmalarıdır. Bu, Tahkim Mahkemesi’nin yetkinlik temelidir.

MADDE 2. (1) Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi, kendisine Tahkim Sözleşmesi veya Uluslararası Anlaşma gereğince atanan, 1 madde, 2 ve 3 fıkralarında yer alan anlaşmazlıkları inceler.

(2) Tahkim Sözleşmesiyazılı olmalıdır. Sözleşme, taraflar arasında mübadele edilen yazılarda, telgraf ve diğer yazılı telekomünikasyon araçları veya aralarında imzalanan yazılı anlaşmanın genel kurallarına yönelik metinlerde yer aldığında da yazılı sayılmaktadır.

(3) Davacının, Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne Talep sunmasıyla ve Davalının, yazılı veya ilam belgesiyle uyuşmazlığın Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından incelenmesini kabul etmesi Tahkim duruşması Tutanağına kayıtlandığında veya Mahkeme’nin yetkinliğine karşı itiraz etmeyerek, uyuşmazlığın incelenmesiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğunda, yazılı Tahkim Sözleşmesi mevcut olduğu onaylanır.

Tahkim Yargılaması uygulama imkânları

MADDE 3. (1) Tahkim davası, söz konusu anlaşmazlıkla ilgili yerli ve yabancı mahkemelerde dava yürütülmesine rağmen başlatıp, yürütülebilir ve karar verilebilir.

(2) Öncedeki fıkradaki dava yerel mahkemede yürütülme halindeyse ve geçerli tahkim sözleşmesi mevcut olmasıyla ilgili şüphe olduğunda, Uluslararası Tahkim Mahkemesi nezdinde başlatılan soruşturma, Mahkemenin birinci duruşmasının sona ermesine kadar durdurulur ve tahkim sözleşmesine itiraz yapıldığında – Mahkemenin itirazla ilgili kararı yürürlüğe girinceye dek durdurulur. İtiraz yapılmadığında veya kabul edilmediğinde, Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi soruşturmasına son verir.

(3) Aynı anlaşmazlıkla ilgili Mahkeme veya Tahkim davası ortada olması, iş bu Yönetmeliğe uygun uzlaştırma soruşturması veya arabuluculuk soruşturması başlatılmasına engel olmaz.

Prosedür

MADDE 4. (1) Taraflar, mahkemenin davaya bakma sürecinde takip edeceği prosedürle ilgili sözleşme yapabilirler, yeter ki sözleşmeleri iş bu Yönetmelik ve Tahkim Kanunu kurallarına aykırı olmasın.

(2) Diğer herhangi bir anlaşmanın olmaması, bu Yönetmeliği, aynı zamanda Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Tüzüğünün tahkimle ilgili bölümünü kabul etmek sayılmaktadır.

(3) Bu Yönetmeliğin kuralları, Uluslararası Ticaret Tahkimi Kanunu veya tarafların sözleşmelerinin halletmediği konularda, hakemler, tahkimin doğasına ve anlaşmazlığın konusuna dayanarak, kendi görüşlerine göre işlemde bulunurlar, aynı zamanda tarafların her birine haklarının ve çıkarlarının korunması için eşit fırsatlar da sağlamaktadırlar.

(4) Tahkim sözleşmesi üzerine açılan davalarda, her iki tarafın da Tahkim Sözleşmesi imzalama zamanında yürürlükte olan veya Tahkim Soruşturmasının başlamasından sonra yürürlüğe giren kuralların uygulanmasını talep etmediklerinde, Tahkim Soruşturması başlatma zamanında yürürlükte olan yönetim kuralları uygulanır.

(5) Taraflardan biri hemen, yazılı olarak veya Tahkim duruşmasında 1 ve 2-nci fıkralar gereğince usul kuralların ihlaline bildiri vermezse, tarafın ihlale karşı hakkını kullanmasından vazgeçmiş olduğu düşünülmektedir.

(6) Hakemler, uzlaştırıcılar ve arabulucular aracılık, uzlaştırmak veya arabuluculuk işlemlerinin gerçekleştirmesiyle ilgili aldıkları bilgileri gizli tutmak zorundadırlar. Soruşturma sona erdikten sonra fakat tarafların idari ve ticari sırrı olmayan malumatlar muhafaza edilir.

Uzlaşma kuralları

MADDE 5. (1) Uzlaştırma soruşturması, anlaşmazlık taraflarının ortak rızasıyla veya taraflardan birinin talebi üzere başlar.

(2) Taraflar, Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi Sekretaryasına, üç nüshadan ibaret olan ve anlaşmazlığın konusunu ve bundan dolayı görüşlerini içeren Uzlaşma başlatma talebi teslim ederler. Yönetmeliğin ekinde olan tarifede belirlenen Uzlaşma Soruşturması başlatma ücretini yatırırlar.

(3) Uzlaşma talebini taraflardan biri teslim ettiğinde, Tahkim Mahkemesi’nin Sekretaryası derhal talebin örneğini diğer tarafa gönderir ve kendisine, yazıyı aldıktan sonra uzlaşmaya katılıp katılmayacağı için 15 günlük cevap verme süresi tanır. Ret veya cevap alınmadığında Uzlaşma soruşturması başlatılmaz. Sekretarya bunu talep eden tarafa bildirir ve yatırılan ücretin % 50’sini iade eder.

(4) Diğer taraf uzlaşmaya katılmayı kabul ederse, bunu Sekretaryaya yazılı olarak bildirir. Sekretarya Uzlaşma soruşturması başlatır ve derhal talep edenin görüşünden bir kopya söz konusu tarafa gönderir.

(5) Uzlaşma soruşturması başlatıldığından sonra, Tahkim Mahkemesi Başkanı, taraflarca eşit olarak belli bir süre içinde ödenmesi gereken masrafları belirler. Taraflardan birisi ücretin kendisine ait olan bölümünü yatıramaz, ama uzlaşma deneyimine katılmak isterse, diğer taraf ona ait olan miktarını da yatırabilir. Uzlaşma soruşturmasının gerektirdiği avansın tam miktarı yatırılmadığında, o, durdurulur ve derhal taraflara bildirilir.

MADDE 6. (1) Taraflar, Arabulucu ve uzlaştırıcılar listesinden uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar seçmediklerinde, Tahkim Mahkemesi Başkanı anlaşmazlığın özelliğini ve uzlaştırıcı/uzlaştırıcıların uzmanlığını göz önünde bulundurarak uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar tayin eder. Sekretarya, taraflara ve uzlaştırıcı/uzlaştırıcılara bunu bildirir ve görüşlerini kanıtlamak için belirli bir süre tanır.

(2)  Seçilen uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar Sekretaryaya ve Uzlaşma soruşturmasına katılan taraflara, uzlaşma gerçekleştirme işlemlerinde bağımsız ve tarafsızlık, aynı zamanda konuyla ilgili aldığı malumatları ve hususları gizli tutacağına yazılı beyanname sunar.

(3) Tarafların mutabıkolması dışında, uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar Tahkim Soruşturmasında anlaşmazlıkla ilgili taraflardan birisinin hakemi, temsilcisi veya danışmanı olamaz.

(4) Tarafların aralarında eşit mutabakat olması hariç, uzlaştırıcı/uzlaştırıcıları Mahkeme ve Tahkim davalarında anlaşmazlıkla ilgili tanık olarak ihzar etmemeye taahhüt ederler.

MADDE 7. (1) Arabulucu veya uzlaştırıcı, tarafları birlikte uzlaşma imkânlarını tartışmak için davet etmezden önce, anlaşmazlık hususlarını açıklamak ve anlaşmazlığın sulh içinde çözümlenmesi için her tarafın yapabileceği ihtimali indirimleri tartışmak dolayı, tarafların her biriyle ayrı ayrı karşılaşır.

(2) Uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar, ihtimali anlaşma tekliflerini yaparken gerçeklere, uygulanan kanuna ve adalete dayanmaktadır.

(3) Taraflar, uzlaştırma soruşturmasına şahsen veya özel yetkilendirilmiş temsilcileri aracılığıyla katılırlar. Kendileri, danışmanlardan da yardım alabilirler. Uzlaştırıcı/uzlaştırıcıların görüşmelerine üçüncü kişiler fakat tarafların rızasıyla katılabilirler.

(4) Uzlaşma girişimi başarılı olduğunda, taraflar ve uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar elde edilen anlaşmayı birlikte imzalarlar. Anlaşmanın bir nüshası uzlaşma dosyasına eklenir.

(5) Uzlaşma, Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde yürürlükte bulunan davayla ilgili anlaşmazlıktan ötürü olduğunda, tarafların isteği üzere yaptıkları anlaşma belirledikleri şartlarla Tahkim kararına tebdil edilir.

(6) Taraflar, Mahkeme ve Tahkim soruşturmasında kanıt olarak: 1. Uzlaşma deneyiminde diğer taraftan sunulan görüşleri ve teklifleri; 2. uzlaştırıcı/uzlaştırıcıların yaptığı teklifleri; 3. taraflardan birinin uzlaştırıcı/uzlaştırıcıların anlaşma teklifini kabul etmeye hazır olma gerçeğini, kullanmamaya taahhüt ederler.

MADDE 8. (1) Uzlaşma deneyimi (girişimi): 1. 7 madde, 4 fıkrasının şartları gereğince anlaşma imzalanmasıyla; 2. tarafların veya taraflardan birisinin uzlaştırıcı/uzlaştırıcılara yazılı olarak uzlaşma deneyiminden vazgeçtiklerini ilan etmeleriyle; 3. uzlaştırıcı/uzlaştırıcılar tarafından uzlaşma girişiminin başarısız olduğunu tespit eden Tutanak ile sona erir ve biter.

(2) Diğer örgütler ve bireyler nezdinde uzlaşma prosedürü varlığı, iş bu Yönetmelik üzere uzlaşma gerçekleştirilmesine mani değildir.

MADDE 9. (1) Uzlaşma soruşturma masrafları: 1. İş bu Yönetmeliğin ayrılmaz eki olan Tarifede belirlenen tahkim ücretinin %20-si olan ve 50 levadan az olmayan idari ücretten; 2. Gerektiğinde uzlaştırıcı/uzlaştırıcıların iş seyahati ücretlerini; 3. Uzlaştırıcı/uzlaştırıcıların iş ücretlerinden ibarettir.

(2) Aksi şartlar öngörülmediğinde, uzlaşma masrafları taraflarca eşit olarak üstlenilir.

(3) Bu maddenin 1 fıkrasında belirlenen harçlar dışında, Tarafların her biri uzlaşma ile ilgili yaptığı masrafları kendisi karşılar.

(4) Uzlaştırıcı/uzlaştırıcıların iş ücretleri Tarifeye uygun olarak belirlenir.

MADDE 10. (1) Uzlaşma soruşturması kuralları arabuluculuk prosedüründe de uygulanır.

(2) Çözülmeyen olaylar için Arabuluculuk Kanunu uygulanır.

II. TALEP VE TALEBE CEVAP

Tahkim talebi sunmak

MADDE 11. (1) Tahkim Soruşturması, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne Tahkim Talebi sunulmakla başlar.

(2) Tahkim Talebi, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Sekretaryası tarafından alındığı tarihte ve posta aracılığıyla gönderildiğinde, sevkiyat posta mührüne kayıtlanan tarihte teslim edildiği sayılmaktadır.

Tahkim Talebinin içeriği

MADDE 12. (1) Tahkim Talebi aşağıdaki bilgileri kapsar:

1. Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ni belirlemek;

2. tarafların tam isimleri, adresleri (mahkeme adresi, tebliğ ve tebellüğ adresi), telefon, faks, e-mail adresi

3. Talebin ücreti;

4. Talebin dayandığı hususların beyanı;

5. Talebin esas konusu;

6. Talebi tasdikleyen tüm kanıtları;

7. Hakemin ismi veya Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanına yönelik işaret edilen kişiyi Hakem olarak tayin etme Talebi;

8. Talebin ekinde bulunan evrak listesi;

9. Davacının imzası.

(2) Talebin ekinde bulunması gerekenler, şöyle:

1. Tahkim Sözleşmesi ve 1 fıkra, 8 bendinde kayıtlı olan tüm yazılı kanıtlar;

2. Talebin vekil tarafından sunulmasında Vekâletname;

3. tarafların aktif ve pasif meşruiyeti için gerekli olan tüm kanıtlar;

4. Davalıların sayısı gereğince Talebin ve eklerinden her birine birer nüsha hazırlanır;

5. tahkim ücretinin yatırıldığına dair evraklar.

(3) Mümkünse, Taraflar, Talebin metni ve eklerini, cevap ve eklerini elektronik dosya düzenlemek için elektronik olarak da sunabilirler.

İddia tutarı. Tahkim ücretinin belirlenmesi

MADDE 13. (1) Talebin tutarı, iddia edilen hakların değeri veya para tutarıyla eşittir. Davacı Talep tutarını Talep dilekçesinde belirtir.

(2) Hukuki ilişkiler tespiti veya yeniden düzenleme iddialarında, iddianın fiyatı, hukuki ilişkisine konu olan Talebin sunulduğu andaki değeriyle birdir. Süresi belirli olmayan Kira anlaşmalarında değeri – Talebin sunulmasından önce bir yıllık kira ücretiyle eşittir. Süresiz olan periyodik ödemeler için – talebin sunulduğu yıldan önceki üç yıl içinde yapılan ödemlerin toplam miktarı kadardır;  belirli eylem veya ihmalcilik dolayı talepler için – davacının maddi menfaati tutarıyla eşittir.

(3) Talep ile birden fazla iddia sunulduğunda, her iddianın tutarı ayrı ayrı belirlenmesi gerekir.

(4) Fiyat tespit edilemeyen, ya da davacı için değerlendirmesi zor olan durumlarda, talebin tutarı davacı tarafından yanlış, ya da belirlenmemiş olan olaylarda, tutar, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı tarafından belirlenir.

(5) Davanın incelenme süresinde, iddia tutarı önceki fıkraların hükümlerine uygun olarak belirlenmediği tespit edildiğinde, Tahkim kurulu iddia tutarını kesin olarak belirler.

(6) Yukarıdaki kurallar, itiraz tutarını belirlemek için de geçerlidir.

(7) Davacı, tüm taleplerin toplam tutarı üzerine belirlenen tahkim ücretini yatırır, davalı ise sunulan karşı iddia tutarları ve tutulacak itirazlara dayanarak belirlenen tahkim ücretini yatırır. Tahkim ücreti, Tahkim ücretleri tarifesine ve Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde incelenen davaların masraflarına uygun olarak belirlenir.

(8) Davacı, Davanın başlatılması için, Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından davanın karmaşıklığına göre belirlenen ve en az 100 (yüz) leva olan masraf depozitosunu yatırmak zorundadır.

Tahkim Mahkemesi’nin yetkilerine kontrol

MADDE 14. (1) Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin yetkili olması için Karar verici makam karar verir ve aynı zamanda Tahkim sözleşmesi yokluğu veya geçersizliğine de karar verir. Bir anlaşmada yer alan Tahkim sözleşmesi, anlaşmanın diğer şartlarıyla bağlı değildir. Anlaşmanın ehemmiyetsiz olmasında, içerdiği Tahkim sözleşmesinin de geçersiz olması anlamına gelmez.

(2) Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin, ortaya koyulan anlaşmazlığı tamamen veya kısmen çözümleme yetkisine sahip olmadığına itiraz, en geç Talebi cevaplandırırken yapılmalıdır ve söz konusu hususun tespit edilmesine dair tüm yazılı kanıtlar ekte sunulmalıdır.

(3) Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin yetkisi dışında olan bir konu, Tahkim soruşturması gündeminde yer aldığına yetki itirazı derhal yapılmalıdır.

(4) Karar verici makam /Tahkim kurulu/, itirazın gecikmesine kabul edilecek bir neden olduğunda veya davanın devamı önemsiz veya kabul edilemez bir karara yol açtığında sonradan sunulan yetkisizlik itirazını da kabul edebilir. En sonunki olayla ilgili,  Tahkim kurulu, kendi yetkisi hakkında vazifeleri gereğince karar verebilir.

(5) Yetkili olmamak itirazı, Karar verici makam /Tahkim kurulu/ tarafından incelenir ve makam, hazırlık duruşmasında veya itiraz yapıldığı duruşmada, yetkili olmamak sorununun çözümü davanın konusu olan anlaşmazlığın çözümüyle bağlı olması hariç,  kararını ilan eder.

(6) Karar verici makam /Tahkim kurulu/,  Yetkili olmamak itirazını reddederse, davalının, tahkim soruşturmasına katılmaktan vazgeçmesi veya imtina etmesine rağmen, soruşturma gerçekleştirilir.

Tahkim Talebinin eksiklerinin giderilmesi

MADDE 15. (1) Tahkim Talebinin 12 maddenin kurallarına uymadığı tespit edildiğinde, Davacıya eksiklerin giderilmesine dair bir süre tanınır. Süre, ülke dâhilinde olan davalar için yedi gün ve Taraflardan birisinin adresi veya genel ikamet yeri Bulgaristan Cumhuriyeti dışında olduğunda on beş günden fazla olamaz ve söz konusu süre, bildirinin teslim alınma tarihinden veya telekomünikasyon yoluyla sevk edilmesinden sayılır.

(2) Eksiklerin giderilmesine kadar Tahkim talebi üzerinde işlemler yapılmaz.

(3) Davacı, belirlenen süre içinde eksikleri gidermediğinde, Tahkim Talebi ekleriyle birlikte Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanının talimatı üzere kendisine iade edilir.

Tahkim talebine cevap

MADDE 16. (1) Resmi Tahkim talebi sunulmuş ve tahkim ücreti yatırılmış olduğunda, Uluslararası Tahkim Mahkemesi Davalıya bunu bildirir. Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı dava başlatır ve Talebin bir kopyasını ekleriyle ve Hakem listesiyle birlikte Davalıya gönderilmesini emreder.

(2) Aynı zamanda Davalıya, Talebin kopyasını aldıktan sonra on dört gün süre içerisinde cevap vermesi gerektiğini bildirilir. Cevap, tarafın davada dayanacak olduğu tüm itirazlarını ve delilleri içermelidir ve tüm yazılı kanıtlar da ek olarak sunulur.

(3) Davalının dilekçesi ve bundan dolayı esas nedenler var olması üzere Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanı söz konusu süreyi uzatabilir.

(4) Aynı süre içinde Davalı, belirlediği Hakem ve ek Hakemin ismini ilan eder veya bunların seçimini Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanına bırakır.

(5) Cevap süresi içinde, alacaklarıyla ilgili anlaşmazlığın Uluslararası Tahkim Mahkemesi yetkileri altında olduğunda, Davalı karşı iddia veya para tutma itirazı sunabilir. Karşı iddia için 12 maddenin hükümleri uygulanır. Karşı talep, yürürlüğe girmiş hüküm ile tespit edilmiş veya Davacı tarafından iddia edilmediğinde, tutma itirazı soruşturmanın her anında gerçekleştirilebilir.

(6) Cevap sunmamak İddiayı itiraf etme manasında algılanmaz.

(7) Davacı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne Cevap sunulduğundan dolayı Beyannameyi kabul ettiğinden sonra 7 gün süre içinde itiraz yapabilir.

III. EVRAKLAR, İLANLAR VE TEBLİĞAT /TESLİM ETME/

Dava evraklarının sunulması

MADDE 17. (1) Tahkim talebi, cevabı ve ekleri taraflardan her biri için birer nüsha olarak sunulması gerekir.

 

(2) Yazılı kanıtlar hariç, 1 fıkrada belirtilen evraklar sözleşmenin imzalandığı veya tarafların aralarında yazışmalarını yürüttükleri dilde veya Bulgarca sunulur. Tarafların soruşturma esnasında kullanacak oldukları kanıtlar orijinal ve yabancı dilde hazırlanmış olduğunda resmi tercüman tarafından tercüme edilmiş olarak sunulur. Evrakların tercüme ücretini onları teslim eden taraf üstlenir.

 

 

Evrakların gönderilmesi ve tebliğ edilmesi

MADDE 18. (1) Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Sekretaryası taraflara, onlarla ilgili olan evrakları, ilanları ve tebliğ yazılarını kendileri tarafından işaret edilen adreslerine veya vekil olarak belirlenen temsilcilerinin adreslerine gönderir.

(2) Tahkim talebi, Tahkim Cevabı, Tahkim kararları ve kararnameler taahhütlü posta ve gönderildiğine kayıt evrakı verebilen kurye servisi aracılığıyla gönderilir. Celpnameler ve diğer ilanlar telefon ve tarafın verdiği elektronik adres aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Evraklar, işaret edilmiş olan bilgi sistemine girdiğinde teslim edilmiş olarak sayılmaktadır.

(3) Posta aracılığıyla teslim edildiği taahhüt belgesiyle onaylanır. Telefon veya faks aracılığıyla teslim etme tebliğ eden tarafından yazılı olarak onaylanır. Elektronik adrese tebliğ yapmak elektronik kayıt kopyasıyla onaylanır.

(4) Tebliğ eden, tebliğ tarihi ve tarzını, aynı zamanda tebliğ ile ilgili tüm işlemleri imzasıyla onaylar. Tebellüğ edilen de ilanı teslim aldığını imzasıyla onaylar. İlanın reddedilmesi tebliğ yapanın Makbuzun üzerine bastığı imzasıyla tasdik edilir. Tebellüğ edilenin reddetmesiyle tebliğ işlemleri gayrı resmi sayılmaz.

MADDE 19. (1) İlan, ilgilinin adresinde şahsen tebliğ edilir. Temsilcisine teslim etme şahsen gerçekleştirilmiş sayılmaktadır.

(2) Ticaret adamı ve tüzel kişilere tebliğ, ofislerinde kabul etmeye razı olan her memur veya işçiye yapılır.

(3) İlan, alacak olana şahsen teslim edilemediğinde, kabul etmeye razı olan diğer kişiye teslim edilir. Diğer kişi, söz konusu adreste ikamet eden ve yaşı küçük olmayan aile fertlerinden birisi, ilan sahibinin memuru veya işvereni olabilir. Tebellüğ edilen kişi ilan sahibine celpnamenin teslim etme vazifesini üstlendiğine tebliğ-tebellüğ makbuzunu imzalar. Davaya karşı taraf olarak katılan kişilere ilan sahibiyle ilgili tebliğ yapılamaz.

(4) Diğer bir kişi ilanı teslim aldığında ilanın sahibine tebliğ edildiği sayılır. İlan sahibi, adreste olmadığını ve tebliğ edildiğine zamanında bilgi alma imkânı olmadığını kanıtladığında, sürenin yenilenmesini isteyebilir.

(5) Süre tazeleme dilekçesi 7 gün içinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne sunulur. İlan sahibinin tebliğ edildiğinden haberdar olma imkânı olduğu günden itibaren sayılır.

Evrakların, celpnamelerin ve ilanların teslim alınması

MADDE 20. (1) Teslim alacak olan kişi gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde Tahkim talebinde belirtilen adreste, ticaret kütüklerine verdiği adres ve ikamet yerinde veya davayla ilgili verilen diğer adreste bulunmadığında, evraklar, ilanlar ve celpnameler yukarıda işaret edilmiş olan adreslere gönderilmiş olmasıyla teslim alınmış sayılmaktadır.

(2) Tüzel kişi adresini terk etmiş ve yeni adresini kayıt kütüklerinde kaydetmemiş olduğunda, tüm ilanlar dosyasına eklenir ve resmen tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Kişinin, Davayla ilgili ilan ettiği adresini terk etmiş ve bir defa bu adreste tebellüğ edilmişse, tüm ilanlar dosyasına eklenir ve resmen tebliğ edilmiş sayılır.

(4) 1 fıkrayla ilgili tebliğ, evrak sahibinin teslim almayı reddettiğinde veya teslim almak için posta idaresine gelmediğinde ve posta idaresi bunu onayladığında da gerçekleştirilmiş sayılır.

(5)Tarafların yargılama işlemleri süresi muhatap bildiriyi teslim aldığı tarihte başlar. Döneminin son günü tatil olan tarihe denk gelirse, süre ilk çalışma günü sona erer.

IV. HAKEM HEYETİ

Hakem heyeti

MADDE 21. (1) Tahkim mahkemesi, görevlendirildiği anlaşmazlıkları tek hakem veya üç hakemden oluşan Hakem Heyeti ile inceler ve karar verir.

(2) Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanı, taraflara Davaya tek hakem tarafından bakılmasını ve karar verilmesini kabul etmelerini ve söz konusu hakemi oy birliğiyle belirlemelerini veya seçimi tahkim Mahkemesi Başkanına bırakmaları teklifinde bulunabilir.

(3) Önceki fıkradaki kural 50 000 levaya kadar anlaşmazlıklar için geçerlidir.

MADDE 22. (1) Hakem heyeti üç hakemden oluştuğunda tarafların her biri birer hakem seçer ve bunların ikisi Hakem seçilme tebliğinden 7 günlük süre içinde Hakem listesinden heyetin Başkanını seçerler.

(2) Davacı veya Davalılar birden fazla olduğunda kendileri birlikte tek hakem belirlemeleri gerekir. Aralarında anlaşamadıkları durumda hakem tahkim Mahkemesi Başkanı tarafından seçilir.

(3) Davacı veya Davalı hakem belirlemediklerinde veya hakemler 1 fıkrada belirtilen süre içinde Hakem Heyeti Başkanı seçmediklerinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanı yedi gün süre içinde hakem listesinden hakem veya başkan tayin eder.

(4) Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanının 2 ve 3 fıkrayla ilgili kararı kesindir.

 

MADDE 23. (1) Tarafların rızasıyla Dava, Hakem listesinden seçtikleri tek hakem tarafından bakılır ve çözümlenir. Taraflar tek hakem seçmelerinde mutabakata varamadıklarında hakemi Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanı atar.

Hakem değiştirilmesi

MADDE 24. (1)Hakem, seçimini reddettiğinde, öldüğünde, vazifelerini yerine getirmede zorlanırsa veya yirmi günden fazla yerine getirmediğinde 22 ve 23 maddeler gereğince yeni hakem seçilir.

(2) Önceki fıkradaki kurallar, hakemle ilgili 25 madde gereğince uyumsuzluk esasları ortaya çıktığında veya tarafların birinin talebi üzere reddedilmesi kabul edildiğinde de uygulanır.

(3) Yukarıdaki fıkralar şartları çerçevesinde Hakem Heyeti Başkanı seçildiği sırayla da değiştirilir. Hakem Heyeti Başkanı seçildikten sonra hakem değiştirilmesi Başkanın da değiştirilmesine yol açmaz.

(4) Gerekirse ve tarafların görüşünü aldıktan sonra, 1, 2 ve 3 fıkrada işaret edilen durumlarda Hakem Heyeti değiştirmeden önceki yapılan duruşmalarda ele alınan konuları yeniden inceleyebilir.

Hakem reddi

MADDE 25. (1) Bir kişi hakem adayı olarak teklif edildiğinde, Uluslararası Tahkim Mahkemesi Sekretaryasına altını imzaladığı ve kendisinin bağımsız ve tarafsız olmasına şüphe uyandıracak tüm hususları içeren bir beyanname sunar. Hakem atanmasından sonra da bu yükümlülüğe sahiptir.

(2) Hakem veya Hakem Heyeti Başkanı 1 fıkrada belirlenen delillerden dolayı istifa etmek zorundadır.

(3) Bizzat veya dolaylı olarak davanın sonucu ile ilgili olduğuna kanıt varsa, tarafların her biri hakemin veya Hakem Heyeti Başkanının reddedilmesi talebinde bulunma hakları vardır.

Ret prosedürü

MADDE 26. (1) Hakem reddi, fakat taraflarca anlaşılan kalifiye sahibi olmadığında ve tarafsız ve bağımsız olduğuna şüpheler uyandıran hususlar mevcut ise gerçekleştirilebilir.

(2) Taraflardan biri, kendisi tarafından atanan hakemi veya atanmasına katıldığında ve atanmasından sonra aldığı bilgiler üzere onu reddedebilir.

(3) Taraflar ret prosedürü ile ilgili anlaşabilirler.

(4) Ret anlaşması olamadığında, taraf, Hakem Heyetinin oluşturulduğunu öğrendikten sonra yedi güne kadar veya reddetmek esaslarını doğuran hususlar için bilgi aldığından sonra ret yapabilir.

(5) Ret talebi yazılı olarak ve bundan dolayı hususları belirterek Hakem Heyetine yönelik yapılır.

(6) Hakem, reddi kabul etmezse ve karşıki taraf reddetme ile razı olmadığında bununla ilgili Hakem Heyeti karar verir.

(7) Karşıki taraf retle razı olduğunu bildirdiğinde veya reddin kabul edildiğinde yeni hakem veya Hakem Heyetinin başkanı iş bu yönetmeliğin kurallarına uygun olarak belirlenir veya seçilir.

(8) Ret, dava gerekçeleri durumu ve hukuki yönden açıklanmış ilan edildiğinde ve Hakem Heyeti davanın sonlanma hükmünü vermeye adım attığında yapılamaz.

Bilirkişi veya tercüman reddi

MADDE 27. 25 ve 26 maddelerde işaret edilen esaslar üzere bilirkişi veya tercüman reddi yapılabilir. Ret ile ilgili son kararı Hakem Heyeti verir.

V. TAHKİM YARGILAMASI

Davanın bakılmasına hazırlık ve zaman seçilmesi

MADDE 28. (1) Hakem heyeti, Dava dosyasının bakılmak için hazırlandığını kontrol eder ve dava hususlarının açıklanması ve yargılamanın süratli, az masraflı ve düzgün bir şekilde çözülmesi hedefiyle ek kanıtlar getirilmesi dolayı her türlü çabayı gösterir.

(2) Mahkeme, düzgün, esaslı ve yasal karar vermek için tüm koşulların ortada olduğunu kabul ederse, uyuşmazlığın esası üzere: 1. Tahkim talebi cevabında davalı, talebi itiraf etiğinde; 2. Taraflar, Tahkim talebi ve cevabında Mahkeme onların gıyabında hüküm vermesine muvafakat verdiklerinde, karar alabilir.

MADDE 29. Tahkim heyeti, tüm koşulların ortada olduğunu değerlendirdiğinde, kararname ile tarafları, bilirkişileri, tercümanları ve diğer katılacak olanları ihzar ederek duruşma zamanı belirler.

Mahkeme duruşmalarının gerçekleştirilecek olduğu yer

MADDE 30. (1) Uluslararası Tahkim Mahkemesinin duruşmaları Sofya şehrindeki adresinde gerçekleştirilir.

(2) Tarafların dileği veya kendi inisiyatifi üzere Hakem heyeti gerektiğinde duruşmalarını başka yerde de gerçekleştirebilir.

Duruşmaya tebliğ – tebellüğ

MADDE 31. (1) Taraflara, duruşmanın zamanını ve yerini içeren celpnameler gönderilir. Celpname ve ilanlar, taraflardan her birine davaya katılmak için en az on gün hazırlanma zamanı sağlanması ön görülerek gönderilir. Farklı ülkelerde ikamet eden taraflar için bu süre en az otuz gün olması gerekir.

(2) Resmen tebliğ edilmiş olan taraflar, davanın ertelenmesinde ve tarihi duruşmada ilan edildiğinde diğer duruşmaya yeniden tebellüğ edilmezler.

Tahkim dili

MADDE 32. Tahkim dili Bulgarcadır, fakat taraflardan birinin ikamet adresi yabancı bir ülkede olduğunda, dava dosyası zorunlu olarak bunu gerektirmediğinde veya tarafın ülke dışı temsilcisi Bulgarca bildiği hususlar dışında, yabancı dil kullanılmasına anlaşabilirler. Anlaşma Hakem heyeti teşkil olmazdan önce yapılmalıdır. Bulgarca bilmeyen tarafa tercüman tayin edilir. Davanın sonucuna rağmen tercümanın ücreti söz konusu tarafa aittir.

Tahkim Yargılaması

MADDE 33.  (1) Dava duruşmasına taraflar, bizzat kendileri veya uygun olarak yetkilendirilen temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

(2) Dava kamuya kapalı olarak bakılır. Dava duruşmasına fakat taraflar, temsilcileri ve Tahkim Soruşturmasıyla doğrudan doğruya vazifeli olan kişiler katılabilir. Hakem heyetinin kararı ve tarafların razı olmasıyla, davayla ilgili olmayan kişiler de duruşmaya katılabilirler.

(3) Tarafların rızasıyla Dava, kendileri duruşmalara celp edilmeden, fakat sundukları yazılı kanıt ve gerekçeler üzere bakılır ve çözümlenir.

(4) Evrak değişimi aracılığıyla tüm kanıtlar sunulduğunda ve tarafların dinlenmesi gerekmediği kabul edildiğinde, Mahkeme, davayı kapalı duruşmada ve taraflara yazılı müdafaa ve cevap hakkı tanıyarak yargılayabilir.

(5) Tarafların talebi üzere Mahkeme, davayı kapalı duruşmada çözümler.

(6) Hakem heyeti, davayla ilgili ek açıklamalara ihtiyaç olduğunda, tarafları duruşmaya ihzar edebilir.

(7) Davalı, Tahkim talebine verdiği cevapta talebi itiraf ettiğinde, dava taraflar celp edilmeden yargılanır.

Taraflardan birinin hazır bulunmaması

MADDE 34.  (1) Taraflardan biri, usulüne uygun olarak Tahkim duruşması zamanı ve yeri için bilgilendirilmesine rağmen, duruşmaya gelmemesi duruşmanın ertelenmesine sebep olamaz. Ertelenme fakat hazır bulunmayan tarafın mazereti olan delil üzere talep ettiğinde gerçekleştirilir.

(2) Taraflardan her biri, davanın kendi gıyabında bakılmasını isteyebilir.

Anlaşma

MADDE 35. (1) Duruşmanın açılışından sonra Tahkim heyeti taraflara uyuşmazlığı anlaşma ile çözmelerini teklif eder.

(2) Tahkim heyeti, hüküm verilmezden önce davanın her zamanında, anlaşma teklifinde bulunabilir.

(3) Taraflar, Tahkim heyeti nezdinde anlaşırlarsa, anlaşmaları duruşma tutanağına kayıtlanır ve taraflar ve Hakem veya Hakemler tarafından birlikte imza altına alınır.

(4) Taraflar, anlaştıkları koşullar üzere anlaşmanın tahkim hükmü olarak verilmesini isteyebilirler.

Talep ve kanıtların teminatı

MADDE 36. (1) Taraflar, başka bir husus için anlaşmadıklarında, Tahkim Mahkemesi, onlardan birinin talebi üzere, diğer tarafı talep edenin isteğinin temin edilmesi için gerekli önlemleri almasıyla vazifelendirir. Teminat önlemleri üçüncü kişileri kapsayamaz. Bu önlemlerin alınmasına izin verdiğinde, Tahkim mahkemesi, talep edenin tazminat vermesini belirleyebilir.

(2) Kanıtlardan birinin kayıp olma tehlikesi veya toplanması zorlaşma imkânı olduğunda Taraf, Tahkim mahkemesinden bunun önceden toplanmasını isteyebilir.

(3) Önceki fıkradaki dilekçe, Hakem heyeti tarafından incelenir ve heyet teşkil edilmediğinde Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı tarafından bakılır.

(4) Tahkim mahkemesi, dilekçeyle ilgili kesin ve temyiz edilmeyen bir karar verir.

Kanıtlar

MADDE 37. (1) Taraflardan her biri, Talebi veya İtirazının dayandığı hususları ispatlaması gerekir.

(2) Taraflar yazılı kanıtların orijinallerini veya tasdikli kopyalarını sunabilir. Bakılan davanın lehine olduğunda, Hakem heyeti kanıtların yabancı dile tercüme edilmesini isteyebilir. Taraflardan birinin sunduğu yazılı kanıtlar derhal diğer tarafa teslim edilir.

(3) Hakem heyeti, taraflardan birinin, ilgili kanıtlardan bazılarının toplanmasını faaliyetleri veya hareketsizliğiyle engellerse veya önlerse, vakıaları ispat edilmiş olarak kabul edebilir.

(4) Tahkim soruşturmasında yazılı ve sözlü kanıtlar, bilirkişi tayini ve olay yeri tespiti gerçekleştirilebilir.

(5) Tarafların yazılı savunmalar da birlikte, replik yapma hakları vardır.

(6) Hakemler kanıtları kendi kanaatine göre değerlendirirler.

Kanıt toplama ve kontrolü

MADDE 38. (1) Kanıtların kontrolü Hakem heyeti tarafından belirlenen tarzda gerçekleştirilir. Heyet, söz konusu kontrolüyle Hakemlerden birisini görevlendirir. Taraflar, yapılacak mal, eşya ve olay yeri tespiti işlemleri için zamanında bilgilendirirler.

(2) Hakem heyeti, davayla ilgili hakikatin ortaya çıkması için taraflardan ek kanıtlar da sunmalarını, gerektiğinde bilirkişi tayini veya üçüncü kişilerden belgeler ve kendilerinde bulunan evrakları teslim etmelerini isteyebilir. İdari yollardan toplanan deliller için zamanında taraflara bilgi verilir ve görüşlerini şekillendirmek ve sunmak dolayı uygun bir süre tanınır.

(3) Hakem heyeti, Kararın sonucunu hazırlamak için gerektiğinde taraflara,  bilirkişilere lazım olan bilgileri veya evrak, mal ve eşya kontrolü yapmaları için erişim sağlamalarını emreder. Heyet, tarafların talebi veya kendi usulüne uygun olarak, bilirkişinin inceleme sonucunu sunduktan sonra, açıklamalarda bulunması üzere duruşmaya da katılmasını emreder. Tarafların talebi üzere, başka bilirkişi tayini de uyuşmazlık sorunu ile ilgili sonuçlar vermeleri için yapılabilir.

(4) Ülke dışında kanıt toplamak için Hakem heyeti üyelerinden birini görevlendirir ve ücret avansını kanıtların toplanmasını isteyen taraf üstlenir.

(5) Tanıklar, kendilerini belirleyen taraftan getirildiklerinde ve söz konusu taraf tespit edilecek hususları açıkladığında, sorgulanırlar.

(6) Hakem heyeti veya ilgili taraf, heyetin muvafakati ile ülke içinde veya ülke dışında bulunan yetkili mahkemeden davanın gerektirdiği bazı kanıtların toplamasını isteyebilir.

Talebin değiştirilmesi

MADDE 39. Davacı, sunduğu Talebi Davalının rızasını almadan da değiştirebilir. Tahkim heyeti, tahkim talebinin değiştirilmesi, davalının savunmasını haksız yere zorlaştırdığını veya davanın zamanında çözümlenmesini engellediğini tespit ederse, değiştirmeyi kabul etmeyebilir. İş bu kurallar karşıki talep için de geçerlidir.

Üçüncü kişilerin katılması

MADDE 40. Üçüncü kişilerin katılması ve ihzarı sadece tarafların muvafakati ile gerçekleştirilir, ihzar edilmeleri de kendilerinin rızasıyla yapılır. İhzar edilen kişiye karşı talep olduğunda da aynı usul kullanılır. İhzar etme, Tahkim talebine cevap verme süresi sona erinceye dek yapılabilir. Muvafakat yazılı olarak verilmelidir. Davanın ertelenmesi ve soruşturmanın durdurulması.    

 

 

TAHKİM YARGILAMASI

MADDE 41. (1) Hakem heyeti, gerekçeler durumunun açıklanması için lazım olduğunu değerlendirdiğinde, kendi görüşüne göre davayı diğer mahkeme duruşmasına erteleyebilir.

(2) Tarafların dileğiyle veya kendi inisiyatifi üzere, Hakem heyeti kararname ile davayı durdurur veya altı aydan fazla olmamak şartıyla belirli bir süre için erteler.

(3) Durdurulan dava, taraflardan biri durdurulmasından altı ay içinde davanın yenilenmesini istemediğinde, sonlandırılır.

Tutanak

MADDE 42. (1) Tahkim duruşması için, üç gün süre içinde, Hakem heyeti başkanı yönetimiyle atanan sekreter tarafından tutanak hazırlanır ve hazırlanışından sonra derhal birlikte imzalanır.

(2) Taraflardan birinin dileği üzere, tutanakta yanlışlıklar ve noksanlar olduğunda, Hakem heyetinin kararıyla tashih edilir ve tamamlanır. Tashih yapılması diğer tarafa da bildirilir ve taraf en geç gelecek duruşmaya kadar itiraz edebilir. Davanın çözümlenmesi ilan edildiğinde, son kararın ilan süresi sona erinceye dek itiraz yapılabilir.

VI. YARGILAMA KARARI VERİLMESİ VEYA

SORUŞTURMANIN DURDURULMASI

Uygulanan hukuk

MADDE 43. (1) Hakem heyeti tarafların seçtiği hukuku uygular. Taraflar başka anlaşma yapmadıklarında hukuk seçimi kolisyon kurallarıyla değil maddi hukuk ile ilgilidir.

(2) Hukuk seçimi uygulanamazsa veya taraflar uygulanacak hukuk seçmediklerinde, Hakem heyeti uygulanmaya layık olduğunu düşündüğü kolisyon kurallarında belirlenen hukuku uygular. Tarafların adresi ve ikamet yeri aynı ülkede olduğunda ülkenin kolisyon kuralları uygulanacak hukuku belirler. Uyuşmazlık ilişkisi Uluslararası sözleşme üzere çözüldüğünde söz konusu sözleşme uygulanır.

(3) Olayların her birinde Hakem heyeti sözleşmenin şartlarını uygular ve ticari adetleri ve adil ticaret uygulamalarını dikkate alır.

Karar

MADDE 44. (1) Davanın esas olarak çözümlenmesine engel olmadığında Tahkim soruşturması karar ile sonuçlandırılır.

(2) Karar, talebin itiraf edilmesiyle birlikte talep reddedildiğinde de sunulmaktadır. Davanın koşulları gerektirdiğinde önceden veya kısmen karar verilir.

(3) Tarafların arasında anlaşmaya varıldığını işaret eden kararın, adi karar geçerliliği vardır.

(4) Davanın hakemleri, Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin listesinin dışında olan kişilerse, Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Başkanı üç hakemden oluşan komisyon atar ve tahkim soruşturmasının sona erdiğinde, verilen kararın Uluslararası Ticaret Tahkimi Kanunu ve Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol eder. Komisyon, Hakem Kurulu tarafından Sekretaryaya tevdi edilen dava kararı ile ilgili kararını yazılı olarak üç gün süre içinde vermesi gerekir. Komisyonun tavsiyeleri Sekretaryaya teslim edildiğinden itibaren üç gün süre içinde, Hakem Kurulu verilen tavsiyelere uyması ve belirlenen formal noksanlıkları bertaraf etmek zorundadır. Karar, noksanlıkların bertaraf edilmesine kadar süre defterine kaydedilmez.

Kararın verilmesi

MADDE 45. (1) Hakem Kurulu anlaşmazlıkla ilgili tüm hususların açıklandığı düşüncesine vardığında, yarışmanın sona erdiğini ilan eder ve karar verme dönemine geçer. Kararın, belirlenen süre içinde ve son duruşmadan sonra otuz güne kadar verilmesi gerekir.

(2) Karar, kapalı duruşmada Hakem Kurulu üyelerinin adi oyçokluğuyla verilir. Başkan son olarak oy verir. Oyçokluğu yoksa kararı hakem kurulu başkanı verir.

(3) Tarafların aralarında yaptıkları anlaşmayı yansıtan karar hariç, verilen karar gerekçeli olmalıdır.

(4) Karar, rapor verici tarafından hazırlanır ve Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Hakemlerden birinin imzalama imkanı olmadığında veya imzalamaktan çekindiğinde Hakem Kurulu Başkanı söz konusu eylemi kendi imzasıyla onaylar ve nedenlerini belirtir.

(5) Özel görüşünü paylaşan Hakemin derhal kararı imzalaması gerekir ve görüşünü “o.m” /ö.g./ inisyalleriyle belirtir. İmzalamaktan sonra yedi gün süre içinde özel görüşünü yazılı olarak teslim etmesi gerekir ve Karara eklenir. Bu süre geçtikten sonra, hakem, özel görüşünden sarfınazar ettiği sayılır ve bu durumda Hakem Kurulu başkanı sürenin sona erdiğini onaylar.

(6) Dava tek hakem tarafından çözüldüğünde, kararı kendisi hazırlar ve imzalar.

(7) Hakem Kurulu, davayla ilgili taraflara tanıdığı yazılı görüşlerini sunma süresi sona ermezden önce, tarafların birinin duruşmada dinlenme hakkı ihlal edildiğini tespit ederse ve tarafın elinde olmayan nedenler üzere hazır bulunamadığı ve tahkim mahkemesine bu durumu bildirme imkânı olmadığında ve bunlar doğru karar almak için mühim bulunduğunda, Hakem Kurulu davanın yargılanmasını yeniden başlatır.

(8) Tahkim kararı nihaidir ve anlaşmazlığa son verir.

(9) Kararın değersiz ve imkânsız olması veya tarafların mahkeme önünde menfaatlerini korumak için eşit katılım hakları sınırlanma konuları ve aynı zamanda kararın zorunlu olarak icrasıyla ilgili Uluslararası Ticaret Tahkimi kuralları uygulanmaktadır.

Kararın içeriği

Madde 46. Kararın içermesi gerektiği bilgiler şunlardır: 1. Uluslararası Tahkim Mahkemesinin unvanı; 2. Kararın verildiği tarih ve yer; 3. Hakemlerin isimleri; 4. Tarafların ve davaya katılan diğer kişilerin isimleri; 5. Davanın konusu olan anlaşmazlık ve kısaca hususların açıklanması; 6. Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanunlara göre, tüm bireyselleştirme özellikleri belirtilen ve talebin aleyhine karar verilen tüzel ve gerçek kişinin kesin olarak belirlenmesiyle, Kararın tamamlanması /dispozitif/; 7. Kararın gerekçeleri; 8. Hakemlerin imzaları.

Kararın kaydedilmesi ve yürürlüğe girmesi

Madde 47. (1) Karar, 45 madde gereğince imza altına alındıktan sonra, Tek Hakem veya Hakem Heyetinin Başkanı tarafından Sekretaryaya sunulur ve huzurunda Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Kararlar kaydı defterine kayıtlanır ve bundan sonra Karar alınmış ve geri çekilmez sayılmaktadır.

(2) Karar defteri tarafların ve temsilcilerin eli altındadır.

(3) Karar, 45 madde 1 fıkrasında belirlenen süre sona erdikten 10 gün sonra ve 45 madde, 5 fıkrasında belirlenen olaylarda ve aynı fıkrada tayin edilen yedi günlük süre sona erdikten ve Başkan tarafından özel görüş sunulduktan veya böyle görüş olmadığı onaylandıktan sonra, kayıtlanır.

(4) Gerektiğinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanı önceki fıkrada belirlenen süreyi uzatabilir.

(5) Karar, taraflardan teslim alındığında yürürlüğe girer ve taraflardan birine teslim etme imkânı olmadığında 18-20 maddelerde belirlenen usuller uygulanır.

Karardan ek nüsha verilmesi

Madde 48. (1)18-20 maddelerde belirlenen usullere göre taraflara Karardan örnekler gönderilir.

(2) Taraflar kararın hangi dilde yazılmasını aralarında belirlemediklerinde, yabancı ülkede ikamet eden tarafa, dilediğinde onun hesabına tercüme edilir ve gönderilir.

(3) Tercümenin hazırlanması gecikecek durumda, Mahkeme sekreteri davanın yabancı ülke tarafına Karardan özet ilan eder.

(4) Örnek ve tercümeler Uluslararası Tahkim Mahkemesi sekreterinin imzasıyla ve Mahkemenin mührü ile onaylanır.

(5) Tahkim ücretlerinin tamamen Uluslararası Tahkim Mahkemesine ödenmesinden sonra Kararın ek nüshaları taraflara tebliğ edilir.

Kararın Düzeltilmesi ve Yorumlanması

Madde 49. (1) Hakem kurulu tarafların dilekçesi veya kendi fikri üzere, Kararda bulunan gerçek hataları re ’sen düzeltebilir. İstenilen düzeltmeyle ilgili dileyen taraf veya Hakem Kurulu re’ sen yaptığında, diğer tarafa bilgi verir.

(2) Tarafların her biri Hakem Kurulundan kararın yorumlanmasını isteyebilir. Kararın icra edildiğinden sonra yorumlama istenemez.

(3) Düzeltilme ve yorumlamayla ilgili, Hakem Kurulu tarafları dinler veya tarafından belirlenen süre içinde yazılı görüşlerini sunma imkânı verir. Dilekçe sunulduktan sonra, yedi gün içinde Hakem Kurulu, düzeltme ve yorumlamayla ilgili cevap verir. Söz konusu soruların kararı 44-46 maddelerin kurallarına uyarak alınır.

(4) Kararın tahkim ücretleri ile ilgili bölümün düzeltilmesi, 1 ve 3 fıkraların kurallarının korunmasını sağlayan belirlemeyle gerçekleştirilir.

(5) Düzeltme ve yorumlama Kararın bir bölümü olur.

Ek Karar

Madde 50.  Tarafların talebi üzere, davanın soruşturma süresinde tarafların ortaya koyduğu konular olduğunda ve bunlardan dolayı karar verilmediğinde, Hakem Kurulu ek karar alınmasını belirleyebilir. Kararı teslim aldıktan yedi gün süre içinde, ek yapılmasını isteyen tarafın diğer tarafa haber vermesi gerekir. Talep esaslı olduğunda, karar veren heyet 44-46 maddelerin kurallarını koruyarak ek karar alınmasını belirler.

Kararın icrası

Madde 51. (1) Davanın sonuçlandığı Tahkim Kararı veya Tahkim Yorumu Hükmü nihaidir ve taraflar için zorunludur.

(2) Karar veya Tahkim Yorumuyla birlikte icra süresi verilmediğinde, onun derhal icra edilmesi gerekir.

(3) Uluslararası Ticaret Tahkimi Kanunu ve Medeni Muhakemesi Kanun’larının kuralları gereğince Tahkim Kararı zorunlu icraya tabidir.

Soruşturmanın Tahkim Yorumu Hükmü ile sonuçlanması

Madde 52. (1) Davayla ilgili karar verilemediğinde, Tahkim Soruşturmasına Tahkim Yorumu Hükmü ile 45 ve 46 maddelerin kuralları uygulanarak son verilir.

(2) Soruşturmanın durdurulması için Tahkim Yorumu Hükmü: 1. Davacı tarafından Tahkim Talebi geri alındığında; 2. Taraflar arasında anlaşmaya varıldığında ve buna Tahkim Kararı şekli verilmesi istenmediğinde; 3. Davanın esas olarak çözümlenmesini gerektiren hususlar ortada olmadığında ve aynı zamanda davacının hareketsiz bulunması üzere ve davayla ilgili altı ay süre içinde işlemler yapılmadığında, verilir.

(3) Gereken usullere göre Hakem Kurulu teşkil edilmediğinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanı tahkim soruşturmasının durdurulmasını belirler.

Dava dosyaları ve Kararların muhafazası

Madde 53. Uluslararası Tahkim Mahkemesi Sekretaryası sonlanan dava dosyalarını, ilgili kararlar ve Tahkim Yorumu Hükümlerini ilanından on yıla kadar muhafaza eder. Bu sürenin sona erdiğinden sonra dosyalar, kararları ve gerekçeleri ve imzalanan anlaşmalar hariç, yok ediliyor ve bunlar ebediye kadar korunur.

VII. ÜCRETLER, MASRAFLAR VE KARTOTEK

Tahkim ücretleri ve masrafları

Madde 54. (1) Tahkim ücretlerinin hesaplanması ve taksimi ve Uluslararası Tahkim Mahkemesinin masraflarının giderilmesi, Alians Adli Etkileşim Derneği nezdinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından yapılan yargılamalarla ilgili Tahkim ücreti ve masrafları Tarifesine uygun yapılır.

(2) Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Sekreteri veya Hakem Kurulu, kanıt toplanması isteyen tarafa söz konusu eylemlerin yapılması için depozito yatırması gerektiğini açıklaması gerekir.

(3) Depozitosu yatırılmayan işlemler gerçekleştirilmez.

(4) Tercüman, tutanak hazırlayıcı sekreter ve bilirkişi ücretleri ve onların göreve gönderme gerektiğinde ücretleri Hakem Kurulu tarafından belirlenir.

Kartotek

Madde 55. (1) Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Başkanı tarafından verilen talimatlar üzere, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Sekretaryası önemli kararlar gerekçelerinden alıntıların kayıtlanması için Kararlar kartoteği hazırlar.

(2) Kartotek ilgiler için açıktır. Ücret ödenmesine karşı kararlardan örnek verilir.

GEÇİCİ TALİMATLAR

§ 1. İş bu Yönetmelik ve değişiklikleri yürürlüğe girmezden önce imzalanan Tahkim sözleşmeleri yönetmeliğe yönelttikleri sayılmaktadır.

İş bu Yönetmeliğin son güncelleştirilmesi Alians Adli Etkileşim Derneği’nin Yönetim Kurulu tarafından 01.11.2012 tarihli Karar ile gerçekleştirilmiş ve 10.11.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.