Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Арбитражных Такс

ТАРИФА ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИТЕ ПО ВЪТРЕШНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

Чл. 1. (1) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира по всяко прието за разглеждане дело за покриване на общите разноски на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие, включително хонорарите на арбитрите.

(2) “Депозит” е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

(3) “Разноски на страните” са разноските, които те правят за защитата си пред Международния  арбитражен съд, извън тези по ал.1 и 2.

АРБИТРАЖНА ТАКСА

Чл. 2. (1) Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска Арбитражна такса
до 1000 лв. 400 лв.
от 1 000,01 лв. до 10 000 лв. 400 лв. + 4 % за сумата над 1 000 лв.
от 10 000,01 лв. до 100 000 лв. 800 лв. + 3,8 % за сумата над 10 000 лв.
от 100 000,01 лв. до 500 000 лв. 4 220 лв. + 3,2 % за сумата над 100 000 лв.
от 500 000,01 лв. до 1 000 000 лв. 17 020 лв. + 2,2 % за сумата над 500 000 лв.
от 1 000 000,01 лв. до 10 000 000 лв.

над 10 000 000,01 лв.

28 020 лв. + 2 % за сумата над 1 000 000 лв.

80 000 лв. + 1 % за сумата над 10 000 000 лв

(3) При неоценяеми искове размерът на таксата се определя от Председателя на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”, но не по-малко от 400 лева. Ако делото се разглежда от един арбитър, арбитражната такса не може да бъде по-малка от 200 лева.

(4) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато тя е постъпила по банковата сметка на

(5) При увеличение на цената на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

(6) По молба за издаване на документ се събира такса, както следва:

  1. На удостоверение — 10 лв.;
  2. На препис от документ — 2 лв., а ако преписът е повече от една страница — за всяка следваща по 1 лв.;
  3. На фотокопие на документ – 1 лв. за всяка първа страница и по 0,10 лв. за всяка следваща страница.
  4. По всички други молби, по които се дължи произнасяне, таксата се определя от Председателя на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”, но в размер не по-малък от 50 лева.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА

Чл. 3.  Арбитражната такса се намалява с 50%, ако делото се разглежда от един арбитър.

АРБИТРАЖНА ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК И ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ

Чл. 4. По отношение на насрещния иск и възражението за прихващане се прилагат същите правила за арбитражната такса, както и за основния иск.

ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ

Чл. 5. (1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” и се предплаща от ищеца.

(2) При постановяване на решението или при прекратяване на делото депозитът се отчита от решаващия орган. Той задължава Секретариата на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”

РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

Чл. 6. (1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във вразка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от решаващия орган.

(2) Разноските, свързани с довеждане на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ

Чл. 7. (1) Когато по искане на страните заседанията на решаващия орган се провеждат извън седалището наМеждународния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от решаващия орган, който се разпорежда за връщане на неизразходваната част, ако има такава, респективно, за довнасяне на разликата.

(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на решаващия орган е свързано с разноски по пътуването му и пребиваването му в седалището на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” в София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА И РАЗНОСКИТЕ

Чл. 8. (1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техния размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”.

(3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

ТАРИФА ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИТЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЛА, РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ АЛИАНС ЗА ПРАВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРМИНИТЕ

Чл. 1. (1) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира по всяко прието за разглеждане дело за покриване на общите разноски на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие, включително хонорарите на арбитрите.

(2) “Депозит” е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

(3) “Разноски на страните” са разноските, които те правят за защитата си пред Международния арбитражен съд, извън тези по ал.1 и 2.

АРБИТРАЖНА ТАКСА

Чл. 2. (1) Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска Арбитражна такса
до 1 000 EUR 400 EUR
от 1 001 EUR до 10 000 EUR 400 EUR + 4% за сумата над 1 000 EUR
от 10 001 EUR до 100 000 EUR 800 EUR + 3,8 % за сумата над 10 000 EUR
от 100 001 EUR до 500 000 EUR 4 500 EUR + 3,2 % за сумата над 100 000 EUR
от 500 001 EUR до 1 000 000 EUR 18 000 EUR + 2,2% за сумата над 500 000 EUR
от 1 000 001 EUR до 10 000 000 EUR 28 020  EUR + 2 % за сумата над 1 000 000 EUR
над 10 000 001 EUR 80 000  EUR  + 1 % за сумата над 10 000 000  EUR

заб.: Когато претендираното от ищеца вземане е в друга валута, размерът му се преизчислява в EUR по курса на Европейската Централна банка в деня на предявяване на исковата молба.

(2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”.

(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

(4) Български предприятия и фирми, включително и тези с чуждестранно участие, които имат седалището си в Република България, плащат таксата в лева, независимо от валутата, в която искът е предявен, като се прилага централният курс на еврото към лева, определен от Българска народна банка в деня на предявяване на иска. 

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА

Чл. 3. Арбитражната такса се намалява с 50%, ако делото се разглежда от един арбитър.

АРБИТРАЖНА ТАКСА ПО НАСРЕЩЕН ИСК И ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ

Чл. 4. По отношение на насрещния иск и възражението за прихващане се прилагат същите правила за арбитражната такса, както и за основния иск.

ДЕПОЗИТ ЗА АРБИТРАЖНИ РАЗНОСКИ

Чл. 5. (1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” и се предплаща от ищеца.

(2) При постановяване на решението или при прекратяване на делото депозитът се отчита от решаващия орган. Той задължава Секретариата на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”

РАЗНОСКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

Чл. 6. (1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във вразка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от решаващия орган.

(2) Разноските, свързани с довеждане на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ

Чл. 7. (1) Когато по искане на страните заседанията на решаващия орган се провеждат извън седалището наМеждународния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от решаващия орган, който се разпорежда за връщане на неизразходваната част, ако има такава, респективно, за довнасяне на разликата.

(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на решаващия орган е свързано с разноски по пътуването му и пребиваването му в седалището на Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие” в София, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ЗА АРБИТРАЖНАТА ТАКСА И РАЗНОСКИТЕ

Чл. 8. (1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и на отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техния размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Международния арбитражния съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие”.

(3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, се присъжда минималният размер, определен с Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския Съюз. Съдържанието на този документ е отговорност единствено на Алианс за правно взаимодействие  и при никакви обстоятелства не може да бъде възприемано като позиция на Европейския Съюз.