English
?? (??)
Trk

Проект „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ изпълнява. Проект „Добри практики за насърчаване и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове“. Проектът стартира на 18.02.2019 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за БФП № BG05SFOP001-3.003-0047-С01/18.02.2019 г. Проектът има за цел чрез популяризирането на медиацията и арбитража като средство за извънсъдебно решаване на спорове, съдебната система да бъде облекчена, което би довело до нейното по-добро функциониране.  

Проектът цели насърчаването и развитие на алтернативните методи за решаване на правни спорове.

Дейностите по проекта включват: проучване и пренасяне на добри практики включително за създаване на система за електронен регистър на арбитражните съдилища; информационна кампания за популяризиране на алтернативните методи за решаване на правни спорове; провеждане на две обучения на тема „Алтернативно решаване на спорове чрез медиация и арбитраж“, насочени към следните целеви групи: обучение за студенти по юридически науки и представители на отделните юридически съсловия в начален етап на професионалното си развитие като съдии, прокурори, следователи, съдебни служители, вещи лица, адвокати, юрисконсулти, докторанти в сферата на юридическите науки, както и обучение за специалисти, практикуващи като  вещи лица, съдебни заседатели, адвокати, медиатори, арбитражни съдии,, съдии, съдебни служители и други лица, работещи в системата на съдебната власт.

Очакваните резултати са увеличено обществено доверие към  алтернативните методи за решаване на правни спорове и създаване на необходимите условия за въвеждане на добри практики в тази сфера.

Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“, гр. София, 1000, ул. „Съборна“ №5, ет.3

www.apv.bg, legal_alliance@abv.bg, тел. 02 / 988 51 75