Български
English
Русский
中文 (中国)
Türk

Начало

Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие е създаден в края на 2006 г. по Програма на Европейския съюз за развитие на гражданското общество. Той има за цел да осигури бързина и високо качество при решаването на вътрешни и международни правни спорове, съобразно Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, Европейска конвенция за външнотърговския арбитраж и Закона за международния търговски арбитраж.

Международният Арбитражен съд при АПВ е компетентен по граждански и търговски спорове, включително и спорове, породени от тълкуване или попълване празнини в договори, както и приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства.

В състава на Международен арбитражен съд при сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ са включени арбитри с висока квалификация и дългогодишен практически опит, добре запознати с особеностите на извънсъдебните способи за решаване на спорове.

Препоръчителна АРБИТРАЖНА КЛАУЗА, която трябва да бъде предвидена в договора между страните:

Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, гр. София, Република България, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.